1. Strony umowy
Wzajemne stosunki pomiędzy korzystającymi z pobytu (dalej: Klienci) a oferującym usługi na terenie kompleksu Horel Friuli (dalej: Usługodawca) rządzą się postanowieniami Kodeksu cywilnego i Kodeksu handlowego i są dostosowane do niniejszych warunków ogólnych.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawarcia w swoich materiałach promocyjnych informacji o innych warunkach, które są nadrzędne w stosunku do niniejszych warunków ogólnych.

2. Ceny i ich zmiany
Orientacyjne ceny zakwaterowania i ceny ewentualnych innych usług dla mieszkańców Republiki Czeskiej znajdują się w materiałach promocyjnych Usługodawcy (strony www, ulotki itp.)
Dla Klienta wiążąca jest jednak ta cena, która znajduje się na potwierdzeniu rezerwacji lub w ofercie mailowej (dalej: voucher).

3. Usługi, zmiany ustalonych usług i cen
Dla usług i cen ustalonych drogą ustną obowiązujący jest ich zapis w formie vouchera.
Dane w materiałach reklamowych mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na treść umowy zawartej między Klientem a Usługodawcą.
Usługodawca ma prawo zmienić ustalone warunki pobytu w przypadkach, na które nie ma wpływu (działanie siły wyższej).
O takich zmianach usługodawca ma obowiązek poinformować Klienta najpóźniej w terminie 7 dni przed udzieleniem pierwszej usługi.
Jeśli Klient nie zgadza się na te zmiany, ma prawo odstąpić od umowy.
W takim wypadku Klientowi zwrócona będzie całkowita kwota zapłacona za pobyt.
W takiej sytuacji Klient nie może rościć sobie prawa do żadnych kolejnych wynagrodzeń.

4. Decyzja o rezygnacji z pobytu podjęta przez Klienta, zmiana rezerwacji
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy z Usługodawcą w dowolnym czasie przed planowanym przyjazdem.
Rezygnacja z pobytu wymaga formy pisemnej (wystarczy forma elektroniczna z potwierdzeniem doręczenia). Dla określenia czasu rezygnacji z pobytu decydująca jest data i czas doręczenia oznajmienia pisemnego (przeczytanie emaila z potwierdzeniem odbioru).
Opłata za rezygnajcę jest naliczana za każdego uczestnika pobytu, wg następujących warunków (jeśli nie ustalono inaczej):

rezygnacja 30 i więcej dni przed początkiem pobytu – 0% z całej kwoty za pobyt
rezygnacja 1 dzień przed i w dzień rozpoczęcia pobytu – 100% z całkowitej kwoty za pobyt

W przypadku przedwczesnego wyjazdu w trakcie sezonu (25.12-11.03) opłata za rezygnację będzie naliczana w wysokości 90% z całkowitej ceny za pobyt. Takie same warunki obowiązują w przypadku wykorzystania mniejszej ilości miejsc, niż to było ustalone w rezerwacji.

5. Likwidacja pobytu ze trony Usługodawcy
Usługodawca ma prawo anulować pobyt Klienta, jeśli jego przebieg miałby być utrudniony lub miał stanowić zagrożenie, lub jeśli niebyłby on możliwy wskutek wyjątkowych okoliczności, których wcześniej (w momencie tworzenia rezerwacji) nie można było przewidzieć.
Likwidację pobytu usługodawca ma obowiązek oznajmić Klientowi w szybkim czasie, najpóźniej do 7 dni przed sprzedaniem pierwszej usługi.
W takim wypadku Klient uzyska pieniądze za zamówione usługi niezwłocznie, w pełnej wysokości.
W takiej sytuacji Klient nie może rościć sobie prawa do żadnych kolejnych wynagrodzeń

6. Reklamacja
Klient ma obowiązek niezwłącznego zakomunikowania o swoich wątpliwościach co do jakości usług, które zakupił. W przypadku reklamacji klient powinien poinformować o zaobserwowanych brakach czy usterkach w trakcie trwania pobytu tak, aby mogły być one niezwłocznie usunięte.
Jeśli reklamacja nie będzie złożona od razu, zmiejsza się lub zanika możliwość egzekwowania wynagrodzenia za powstanie późniejszych szkód, którym możnaby zapobiec poprzez wcześniejsze zgłoszenie usterek.

7. Płatność
Warunki handlowe zaczną obowiązywać 11.12.2015 a swoją skuteczność zyskają w momencie ich podpisania przez Klienta lub odesłania rezerwacji elektronicznej poprzez stronę internetową.